Våra erbjudanden


Juridisk rådgivning

Hur vet jag om mina fulla rättigheter har tillgodosetts? Hur får jag kontroll över mina juridiska rättigheter?

Juridisk rådgivning har blivit en del av de flesta assistansanordnares helhetslösning. Varför? Jo, rätten till personlig assistans har mer eller mindre blivit till en intensiv strid för att få sina rättigheter tillgodosedda. Vad som i enlighet med förarbeten till Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ansetts som en självklar rättighet och skydd för personer med funktionsnedsättning, har i samband med samhällets utveckling blivit mer och mer svåruppnåelig. Att på egen hand utan juridisk kompetens orka med dessa myndighetskontakter och ständiga prövningar, brukar försvåra processen mot att kunna uppnå sina fulla rättigheter.

Det är inte lätt som privatperson att veta av vilken anledning eller i vilka hänseenden som assistansen beviljas. Att leva i behovet på en vardaglig basis lämnar lite utrymme åt minutberäkningar och andra juridiska processer. Vi på 2U Assistans är medvetna om svårigheten, både vad gäller det juridiska, men också av själva processen med myndigheter och att orka med. Därför hjälper vi dig att uppnå dina juridiska rättigheter. Du kommer med hjälp av vårt stöd och vår expertis att slippa ägna tid åt att strida för dina rättigheter, det kommer vi att göra, medan du kan fokusera på att annat!

Vi kommer att finnas där från början till slut, i svårare och i lättare tider. Våra medarbetare utmärks av att dem inte bara har den akademiska utbildningen utan även den praktiska erfarenheten och ett hjärta av guld. För att verkligen vilja stötta, hjälpa och göra skillnad krävs inte bara ett stort kunnande, det krävs även personligt engagemang och empati. Vi tror att detta är en avgörande faktor i hur väl ett juridiskt arbete inom personlig assistans kan genomföras. Våra medarbetare har även kunskap om andra ersättningar inom socialförsäkringen för att kunna ge dig en helhetslösning samt informationen om samtliga rättigheter du har. Detta för att hjälpa dig till ett så självständigt liv som möjligt. Rättigheter är en förmån du enligt lag har rätt till, inte något som du har en skyldighet att strida om. Vi tror att kontroll över sin situation är en förutsättning för att tillgodoses sina rättigheter. Våra medarbetare finns till för att utbilda, vägleda och strida för dina rättigheter till dess du känner:

”jag har mina fulla rättigheter tillgodosedda och jag har kontroll över mina rättigheter”


Personlig assistans

Om du har ett behov av hjälp från en annan person på daglig basis har du förmodligen rätt till personlig assistans! Assistansen beviljas för att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt!

Personlig assistans kan i många hänseenden kännas som en självklarhet i förhållande till vissa sjukdomar, funktionsnedsättningar och hjälpbehov. Men så enkelt är det inte alltid. Simpelt beskrivet, finns två grundförutsättningar för att kunna bli beviljad personlig assistans. Det första är att du behöver tillhöra en personkrets enligt 1 § LSS och det andra är att du har ett behov i enlighet med de så kallade ”grundläggande behoven”.

Personkretstillhörighet:
1. personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom,
3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.


För att uppfylla kravet för personkretstillhörighet behöver du uppfylla någon av ovanstående tre punkter i enlighet med 1 § LSS.


Grundläggande behov:

Personlig hygien Måltider
På- och avklädning
Kommunikation
Annan hjälp som kräver ingående kunskaper

För att ett behov enligt ovan ska klassas som grundläggande krävs att hjälpen som tillhandahålls ska vara av integritetskänslig karaktär, det är även endast den aktiva tiden för hjälpen som beaktas. Bedömningen avseende behoven är omfattande, vi berättar därför gärna mer om vad som krävs för respektive behov vid efterfrågan.
Övriga behov: Om du tillhör personkrets och har grundläggande behov kan du även ha rätt till så kallade övriga behov, vilket avser mindre integritetskänsliga behov som exempelvis att handla, städa och promenera.

Undantag:

Föräldraansvar (gäller när assistansen berör ett barn under 12 år):
-Hänsyn ska även tas till vad som normalt kan anses falla inom ramen för det föräldraansvar som enligt föräldrabalken tillkommer alla vårdnadshavare med hänsyn till barnetsålder, utveckling och omständigheter i övrigt.
Föräldraansvaret ska således räknas av redan i bedömningen av de grundläggande behoven.
Åldersgräns
Personlig assistans kan endast nybeviljas för personer under 65 år
-Annars ses behovet som ”normalt” åldrande
-Detta gäller även möjligheten att ansöka om fler timmar

+46 (0)76 314 20 14

info@2uassistans.se