Assistans idag

Vad krävs för att beviljas personlig assistans?


Personlig assistans kan i många hänseenden kännas som en självklarhet i förhållande till vissa sjukdomar, funktionsnedsättningar och hjälpbehov. Dock finns det två grundförutsättningar för att kunna bli beviljad personlig assistans.

Det första är att den enskilde behöver tillhöra en personkrets enligt 1 § LSS och det andra är att du har ett behov av hjälp med de grundläggande behoven enligt 9 a § LSS p1-7. 

 

Personkretstillhörighet delas in i tre kategorier

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.  

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed skapar ett omfattande behov av stöd eller service.

 

Grundläggande behov 

Om man tillhör personkrets så är nästa steg att ta reda på vilka hjälpbehov personen i fråga har i sin vardag, de så kallande grundläggde behoven. Hjälpen ska utföras av en annan person och man ser endast till den aktiva tiden någon hjälper till. Om den enskilde behöver hjälp med kan vara delaktig så räknas tiden som man är delaktig bort i utförandet.

För att ett hjälpbehov ska klassificeras som grundläggande krävs att hjälpen som tillhandahålls ska vara av integritetskänslig karaktär. Det vill säga att man hadgripligen hjälper den enskilde med något av de grundläggande behoven (undantag finns för personern mer en pyskisk funktionsnedsättning).

 

De grundläggande behoven:

 

1. Anding
Om en person behöver hjälp med att andas eller det finns en hälsorisk kopplat till andningen så kan det avse ett grundläggande behov. Denna hjälp ska då beviljas oavsett dess karktär.


2. Personlig hygien
Om en person behöver hjälp med att duscha, gå på toalettbesök, tandborstning eller annan personlig hygien så avser det ett grundläggande behov. Det gäller både om personen behöver fullständig hjälp eller till viss del behöver hjälp i vissa moment.

3. Måltider
Om en person behöver hjälp med intag av måltider och dricka avser det ett grundläggande behov. Här ingår sondmatning. Om man kan föra bestick till munnen så kan det ibland räcka för att det inte ska räkans som ett grundläggande behov.

4. Av- och påklädning
Om en person behöver hjälp med ombyte av klädsel (ej ytterkläder) så avser det ett grundläggande behov.

5. Kommunikation med andra
Om en person behöver hjälp med att kommunicera med andra så kan det röra sig om ett grundläggande behov. Däremot är gränsen för vad som avser grundläggandebehöv svår. Om personen i fråga exempelvis klarar att göra sig förstådd på annat vis än med tal så avser det inte ett grundläggande behov.

 

Tillsyn

Det finns även något som avser tid för tillsyn som grundläggande behov. Här avser det inte tid för att man nödvädigtvis fysiskt hjälper till med något praktiskt utan här rör det sig om att ge ett förbyggande stöd för att undvika att en person inte skadar sig själv, andra eller egendom. Det kan därmed beviljas oavsett dess karaktär. Detta regleras i punkt 6 och 7. 


6. Stöd som den enskilde behöver på grund av en psykisk funktionsnedsättning för att förebygga att han eller hon fysiskt skadar sig själv, någon annan eller egendom


7. Stöd som den enskilde behöver löpande under större delen av dygnet på grund av ett medicinskt tillstånd som innebär att det finns fara för den enskildes liv eller att det annars finns en överhängande och allvarlig risk för hans eller hennes fysiska hälsa.

 

Kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser

Om den enskilde på grund av en psykisk funktionsnedsättning behöver kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser för att han eller hon själv ska klara att tillgodose ett grundläggande behov som avses i första stycket 2-5, ska sådana insatser beaktas som en del av hjälpen med det grundläggande behovet.

 

Övriga behov

Bedömningen avseende behoven är omfattande. Om du tillhör personkrets och har grundläggande behov kan du även ha rätt till så kallade övriga behov, vilket avser mindre integritetskänsliga behov som exempelvis att handla, städa och promenera.

 

Vi berättar gärna mer om vad som krävs för respektive behov och ser vi en möjlighet så hjälper till att ansöka om personlig assistans åt dig.